Rozsah ponúkaných služieb

Audit a analýza súčasného poistenia

 • Audit a analýza rozsahu súčasného poistenia
 • Analýza správnosti poistných súm, vhodnosti limitov a sublimitov
 • Odporúčania v oblasti spoluúčastí, ich vhodnosť v porovnaní so stratégiou riadenia rizika spoločnosti a finančnými možnosťami firmy
 • Preskúmanie podmienok poistenia a upozornenie na možné konflikty so záujmami Vašej spoločnosti
 • Prehľad poistných zmlúv, ktoré zjednodušia Vašu orientáciu v poistných zmluvách

Riziková analýza

 • Správa pre poisťovňu obsahujúca podrobný popis rizík
 • Odporúčania pre klienta zlepšujúce ochranu jeho majetku pred možnými rizikami

Návrh optimálneho poistného programu

 • Návrh rozsahu poistenia s dôrazom na riziká špecifické pre Vašu oblasť podnikania
 • Návrh poistných súm s dôrazom na dôležitosť náhrady škody v reálnej výške pri poistnej udalosti (nové hodnoty)
 • Návrh výšky spoluúčasti s prihliadnutím na finančné možnosti spoločnosti a na zvolenú stratégiu riadenia rizika
 • Návrh limitov a sublimitov plnenia poisťovne s cieľom úspory finančných prostriedkov pri poistení rizík, pri ktorých možnosť vzniku poistnej udalosti je menej pravdepodobná

Príprava a realizácia výberového konania poisťovne

 • Príprava podkladov pre jednotlivé poisťovne a kompletizácia informácií potrebných k predloženiu ponúk so strany jednotlivých poisťovní
 • Spracovanie ponúk od jednotlivých poisťovní a ich vyhodnotenie
 • Príprava prezentácie výsledkov výberového konania spolu s komentármi a odporúčaniami k jednotlivým ponukám
 • Výber poisťovne na základe rozhodnutia klienta a následný dohľad nad vydaním poistných zmlúv

Celoročný servis

 • Aktualizácia poistných súm podľa potreby klienta
 • Odpoisťovanie a pripoisťovanie automobilov
 • Správa poistných zmlúv
 • Aktívna účasť pri likvidácii poistných udalostí
 • Poradenská činnosť v oblasti prevencie škôd
 • Aktuálne informácie z poistného trhu
 • Príprava prehľadov aktuálneho poistenia

Likvidácia poistných udalostí

 • Nahlasovanie poistnej udalosti
 • Pomoc pri kompletizácii dokumentov potrebných k plneniu zo strany poisťovne
 • Dohľad nad dodržaním zákonnej lehoty pre vyplatenie plnenia a prípadná intervencia u poisťovne

Školenia a semináre

 • Pre zamestnancov firiem zabezpečíme školenia, na ktorých ich oboznámime so správnym postupom pri likvidácii PU, ako aj s možnosťami znižovania škodovosti v záujme úspory nákladov na opravy a na poistenie