Druhy poistenia

Fyzické osoby

Povinné zmluvné poistenie PZP

Je nevyhnutná, zákonom stanovená povinnosť každého motoristu. Spoľahlivo Vás ochráni, ak prevádzkou svojho vozidla spôsobíte škodu na zdraví alebo škodu na majetku. Vodič každého vozidla, či už sa jedná o automobil, motocykel, prívesný vozík, stroj alebo iné vozidlo, ktorého držiteľ je podľa zákona povinný uzatvoriť PZP, je povinný pri cestnej kontrole na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo inej oprávnenej osoby, preukázať sa príslušným dokladom o uzatvorení PZP.

Za hodnoverný doklad sa pokladá „ Doklad o uzatvorení PZP“, tzv. Biela Karta. Túto vodič obdrží spolu s poistnou zmluvou a Zelenou kartou pri uzatvorení zmluvy o PZP s príslušnou poisťovňou. Biela karta obsahuje údaje o poisťovateľovi vozidla, držiteľovi vozidla , údaje o vozidle, ako aj dobu trvania poistenia PZP. Mimo územia Slovenskej republiky sa ako doklad o uzatvorenom PZP uznáva jedine Zelená Karta. Hocikam cestujete v rámci Európskej únie, Vaše auto bude automaticky poistené v rámci Vášho PZP bez dodatočných nákladov s minimálnym krytím so zodpovednosťou voči tretím osobám, ktoré vyžaduje zákon. To platí aj pre Island, Nórsko a Švajčiarsko, ktoré nie sú členom EÚ.

Havarijné poistenie – KASKO

Havarijné poistenie je vo všetkých krajinách Európy (teda aj na Slovensku) dobrovoľným nepovinným poistením. Predovšetkým lízingové spoločnosti (alebo iné úverujúce spoločnosti) požadujú, aby klient mal uzatvorené aj havarijné poistenie na lízované alebo úverované vozidlo. V prípade lízingu, kedy je vozidlo vo vlastníctve lízingovej spoločnosti, býva takéto havarijné poistenie a poistné plnenie v prípade škodovej udalosti obvykle vinkulované v prospech tejto spoločnosti.

Typické havarijné poistenie musí zahŕňať aspoň náhradu škody pri poškodení alebo úplnom zničené vozidla (tzv. totálka alebo totálna škoda) vzniknutom pri havárii (dopravnej nehode) – preto je toto poistenie „havarijné“ alebo v dôsledku živelnej udalosti. Za dopravnú nehodu je považovaná najmä zrážka s iným účastníkom cestnej premávky, so zvieraťom, náraz na akúkoľvek prekážku (napr. do stromu, stĺpu verejného osvetlenia a pod.).

Ďalšie poistné krytia, napr. poistenie proti krádeži, vandalizmu či niektorým špecifickým rizikám, sú voliteľnou zložkou havarijného poistenia.

Niektoré poisťovne ponúkajú len produkty s kompletným krytím základných poistných rizík, tzv. all-risk. Takýto produkt zahŕňa ochranu pred haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom aj odcudzením.

Poistenie budov

Toto poistenie Vám umožňuje poistiť rodinný dom, garáž, záhradkársku chatu a súvisiace stavby, akými sú ploty, ohradné múry, septiky, žumpy, studne, bazény ako aj rekreačné budovy, hospodárske budovy a rozostavané stavby. Predstavuje poistnú ochranu domu alebo bytu so všetkým, čo k nemu patrí – stavebné súčasti ako sú okná, dvere, podlahy a podobne. V prípade poškodenia alebo zničenia nehnuteľnosti v dôsledku poistnej udalosti Vám poisťovňa nahradí škodu v nových cenách, aby ste si mohli túto nehnuteľnosť opraviť, prípadne znovu postaviť.

Poistenie budov je možné uzatvoriť v balíku služieb, aký potrebujete. K tomuto poisteniu je možné uzatvoriť si doplnkové poistenia, ako napr. poistenie skla či poistenie zodpovednosti za škody vyplývajúce z vlastníctva alebo držby budovy. Z tohto poistenia sa kryjú škody, ktoré vyplývajú zo škôd na Vašej nehnuteľnosti (napr. rozšírenie požiaru, dymu na susedov dom) alebo náhodný chodec utrpí ujmu na zdraví na našom pozemku z dôvodu neupraveného chodníka v zime.

Poistenie domácností

Poistenie domácností chráni všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Nahradí škody spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch. Poisťovňa Vám nahradí prípadnú škodu v nových cenách, t. j. peniaze, ktoré od nás dostanete budú zodpovedať nákladom na opravu alebo kúpu novej veci, ktorá bola poistená.

Poistenie súkromnej zodpovednosti

Je možné uzatvoriť ako doplnkové poistenie k poisteniu domácností.

Poistenie ochráni Vás a príslušníkov Vašej domácnosti v prípade, že spôsobia škodu – vytopíte suseda, vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, v obchode nechtiac zhodíte regál s tovarom, prípadne okrem škôd na majetku spôsobia aj ujmu na zdraví.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi z výkonu povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vás chráni v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním spôsobíte škodu, za ktorú zodpovedáte podľa ustanovení Zákonníka práce alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu SR, upravujúceho pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom, služobnom alebo obdobnom pomere (t. j. osobitný vzťah sudcu k štátu), ako aj na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Poistenie si môže uzavrieť zamestnanec a platí na celom území SR. Poistenie môže uzatvoriť aj zamestnávateľ v prospech svojich zamestnancov.

Stačí chvíľka nepozornosti a oblejete napr. kávou služobný notebook alebo sa vám môže stať, že pri práci s vysokozdvižným vozíkom poškodíte dvere skladu.

Zamestnávateľ od Vás môže požadovať náhradu škody spôsobenú v zamestnaní až do výšky 4 – násobku priemernej mzdy, preto Vám odporúčame uzavrieť si poistenie minimálne na 4-násobok Vašej priemernej mesačnej mzdy.

Cestovné poistenie

Poistenie pred cestou do zahraničia netreba podceňovať, veď sumy za ošetrenie, či hospitalizáciu sa za hranicami môžu vyšplhať do veľmi vysokých súm. Cestovné poistenie je možné uzatvoriť si ako krátkodobé poistenie, ale aj celoročné. Najdôležitejšou súčasťou tohto poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Chráni Vás pred najväčším rizikom v podobe náhleho ochorenia, preto je poistenie liečebných nákladov najdôležitejšou – a v zahraničí povinnou – súčasťou cestovného poistenia. Náklady na ošetrenie v zahraničí, niekoľkodňová hospitalizácia, prípadne náklady na špeciálny prevoz späť do vlasti môžu dosiahnuť sumy, ktoré by mali závažný dopad na Váš rozpočet.

Cestovné poistenie umožňuje k liečebným nákladom pripoistiť aj:

 • poistenie úrazu
 • poistenie batožiny
 • poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú zaviníte inému
 • poistenie stornovacích poplatkov, ktoré by ste zaplatili cestovnej kancelárii, ak cestu neuskutočníte
 • poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu

Životné poistenie

Životné poistenie je spoľahlivou formou finančnej investície do Vašej budúcnosti a uľahčením neočakávaných životných situácií pre Vašich najbližších. Môže Vám pomôcť vykryť výdavky, ak by ste zostali na dlhodobej PNke alebo vykryť výdavky v prípade výpadku Vášho príjmu počas hospitalizácie z dôvodu choroby alebo vážneho úrazu, či kritických chorôb. Navyše nastavenie správneho variantu životného poistenia Vám umožní si aj sporiť do budúcna, a to nielen Vám, ale aj Vaším deťom. Vybrať si vhodné poistné krytie je Vaším rozhodnutím. V závislosti od vývoja inflácie Vám poisťovne ponúkajú možnosť upravovať si výšku poistnej sumy a poistného tak, aby reálna hodnota Vašej investície zostala zachovaná. Navyše môžete využiť možnosť odpočítať si poistné z daňového základu až do výšky 398,33 € ročne.

Podnikatelia

Poistenie budov a hnuteľných vecí

Vzťahuje sa na budovy, haly a stavby v mieste poistenia vrátane všetkých stavebných súčastí a na všetky výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby materiálov a výrobkov, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia. Nemožno zabudnúť ani na cudzie veci prevzaté v súvislosti s podnikaním, napr. prenajaté veci, veci na leasing a veci prevzaté do opravy.

Poistenie majetku je možné dojednať pre nasledovné skupiny rizík na základe Vášho individuálneho výberu: požiar (požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla), víchrica (víchrica, krupobitie), živel (povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína, ťarcha snehu), voda (voda z vodovodných a zo sprinklerových hasiacich zariadení), krádež (krádež vlámaním, lúpež, vandalský čin pri vlámaní), krádež a vandalský čin bez vlámania a ostatné (náraz vozidla, dym a nárazová vlna spôsobená nadzvukovými lietadlami, pád stromov a stožiarov na poistenú vec).

Poistenie strojov a elektroniky

Poistenie je určené pre stroje, prístroje, strojné zariadenia, strojné vybavenie, elektrické a elektronické zariadenia, výpočtovú, regulačnú alebo kancelársku techniku.

Zmyslom poistenia strojov a technológií je krytie nepredvídaných škôd, ktoré môžu narušiť plynulosť Vašej podnikateľskej činnosti a mať negatívny dopad na firemné financie. Časovo ohraničená záruka dodávateľa stroja sa vzťahuje len na výrobné chyby stroja, nie na chyby jeho obsluhy. Najnovšie strojné technológie podliehajú poruchám niekedy ešte častejšie ako už osvedčené. Dnešná technológia využíva veľký podiel elektronických súčastí, na ktoré užívateľ nemá zásadný vplyv. Poistenie strojov a elektroniky kryje aj náklady potrebné na uvedenie stroja do prevádzkyschopného stavu v akom bol pred poistnou udalosťou, náklady na demontáž a montáž stroja, dopravu náhradných dielov, colné poplatky a mnohé iné.

Ide o krytie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a elektroniky spôsobeného rizikami, ako sú napríklad: prevádzkové príčiny, ľudský faktor, výrobná chyba a elektrické príčiny.

Krytá je škoda, ktorá nastane počas prevádzky stroja, počas prestávky v prevádzke, počas demontáže za účelom čistenia, údržby alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia a následnej spätnej montáže.

Poistenie pre prípad majetkového prerušenia prevádzky

Vecná škoda na majetku väčšieho rozsahu - požiar, povodeň, víchrica a podobne, býva často spojená s následnými finančnými stratami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť existenciu podniku. Ide najmä o ušlý zisk a napriek zastavenej prevádzke vynakladané fixné (stále) náklady - splátky úverov, leasingové splátky, mzdy, odvody, energie, atď. Poistenie prerušenia prevádzky kryje všetky následné finančné straty, spôsobené poistnou udalosťou na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku.

Základnou podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia z poistenia prerušenia prevádzky je vznik vecnej škody, ktorá je krytá majetkovým poistením.

Účelom poistenia prerušenia prevádzky je kryť následky zníženej obchodnej produkcie, ktorá nasleduje po majetkovej škode na poistenom majetku. Inými slovami, poistenie prerušenia prevádzky Vám v prípade potreby pomôže čo najrýchlejšie uviesť podnik do takej finančnej situácie, v akej by bol, keby žiadna majetková škoda nenastala.

Poistenie vecí pri vnútroštátnej preprave

Poistenie sa vzťahuje na vnútroštátnu dopravu vlastných alebo prevzatých vecí, ktorá sa uskutočňuje vlastnými alebo prenajatými vozidlami. Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu prepravovaných vecí, ktoré sú predmetom vlastnej výrobnej alebo obchodnej činnosti, spôsobené živelnou udalosťou alebo následkom dopravnej nehody. Týmto poistením je tiež kryté odcudzenie veci krádežou vlámaním počas jej dopravy vozidlom, s uzavretou uzamykateľnou nadstavbou alebo karosériou, pri ktorom páchateľ prekonal prekážky chrániace vec pred odcudzením.

Vnútroštátnou prepravou vecí je preprava vecí poisteným po cestných komunikáciách, vykonávaná vlastným menom a na vlastný účet. Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na prepravovaných veciach okamihom uvedenia motorového, resp. prípojného vozidla s naloženými poistenými vecami do pohybu, trvá v priebehu prepravy a končí okamihom zastavenia vozidla v mieste určenia. Do priebehu prepravy sú zahrnuté prestávky nutné pre vykonanie hygienických potrieb, za účelom občerstvenia a stravovania a doplnenia pohonných hmôt.

Medzinárodná preprava zásielok

Poistenie sa dojednáva pre prípad priameho poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty poistenej zásielky prepravovanej do zahraničia, zo zahraničia a v zahraničí obvyklými dopravnými prostriedkami po ceste, železnicou, po vnútrozemských vodách a po mori, následkom rizík, ktoré môžu vzniknúť počas medzinárodnej prepravy zásielok, v dobe poistného krytia.

Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu v cestnej nákladnej doprave

Poistenie je určené cestným dopravcom, ktorí sa zaoberajú prepravou tovaru. Aj keď prepravovaný tovar nie je ich majetkom, musia zabezpečiť, aby príjemca dostal tovar nepoškodený. Dopravca totiž nesie zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu zásielky už od momentu jej prevzatia od odosielateľa.

Miera zodpovednosti za škodu sa líši podľa toho či ide o medzinárodnú alebo vnútroštátnu dopravu. V medzinárodnej cestnej nákladnej doprave zodpovednosť za škodu upravuje medzinárodný Dohovor CMR, ktorý je nadradený slovenskému právu. Vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je miera zodpovednosti za škodu dopravcu určená Obchodným zákonníkom. Na rozdiel od medzinárodného cestného nákladného dopravcu je však dopravca vo vnútroštátnej preprave povinný vlastníkovi prepravovaného tovaru nahradiť cenu, ktorú mal tovar v čase jeho odovzdania dopravcovi.

Okrem medzinárodnej dopravy a vnútroštátnej dopravy na území SR Vám tiež poistíme vnútroštátnu dopravu vykonávanú na území iných štátov EÚ, tzv. „kabotáž“. Poistenie kabotáže poskytuje vysoké limity a rozsah krytia je širší, ako poskytuje poistenie medzinárodného dopravcu. Vo väčšine EÚ krajín je toto poistenie povinné zo zákona.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je Vaša spoločnosť právne zodpovedná.

Predstavuje poistenie pre prípad, keď poistený zodpovedá za vzniknutú škodu inej osobe, pričom škoda vznikla úrazom alebo chorobou tejto osoby, poškodením, zničením alebo stratou veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní. Poistenie všeobecnej zodpovednosti patrí medzi dobrovoľné zmluvné poistenia zodpovednosti za škodu, čiže existuje obojstranná dobrovoľnosť prístupu oboch zmluvných strán k uzavretiu poistnej zmluvy.

Z tohto poistenia má poistený právo, aby v prípade poistnej udalosti poisťovňa za neho nahradila škodu vzniknutú inému:

 • na zdraví alebo usmrtením
 • poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením veci, pokiaľ poistený za také škody zodpovedá
 • následkové majetkové ujmy vrátane ušlého zisku

Súčasťou poistenia je aj náhrada nákladov na právnu obhajobu a náklady súdneho konania.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Podnikatelia alebo fyzické osoby sa čoraz častejšie spoliehajú na odborníkov, aby im správne poradili, liečili ich, zastupovali na súde, odporučili im vhodné finančné produkty, či naprojektovali dom. Zároveň očakávajú od nich služby podľa štandardov danej profesie. Aj napriek tomu, že odborníci sa snažia vykonať prácu pre svojich klientov čo najlepšie, môže sa stať, že spôsobia klientovi škodu. V takýchto situáciách je dobré mať pri sebe spoľahlivého partnera, ktorý zvládne finančné nároky poškodeného v súvislosti s danou škodou.

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu možno uzatvoriť ako:

 • poistenie zodpovednosti za škodu audítorov, daňových poradcov a účtovníkov
 • poistenie zodpovednosti za škodu advokátov
 • poistenie zodpovednosti za škodu sprostredkovateľov poistenia
 • poistenie zodpovednosti za škodu autorizovaných architektov, autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe
 • poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
 • poistenie zodpovednosti za škodu geodetov a kartografov
 • poistenie zodpovednosti za škodu autorizovanej osoby
 • poistenie zodpovednosti za škodu dražobníka

Poistenie profesijnej zodpovednosti sa uzatvára pre prípad, keď poistený zodpovedá za vzniknutú škodu inej osobe, pričom škoda vznikla:

 • úrazom alebo chorobou tejto osoby
 • poškodením zničením alebo stratou veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve alebo v užívaní
 • pre prípad finančných škôd

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

Novelou Obchodného zákonníka z roku 2002 sa rozšírili zákonné povinnosti a zodpovednosti členov predstavenstva, dozornej rady a konateľov spoločností. Každý člen štatutárneho orgánu spoločnosti ručí celým svojím majetkom spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a iným osobám za porušenie povinností stanovených zákonom.

Členovia štatutárnych a ďalších orgánov každej obchodnej spoločnosti ručia za výkon svojej funkcie neobmedzene. Nárok na náhradu škody, prípadne žalobu môže podať obchodný partner, veriteľ, banka, ale i spoločník, akcionár, či samotná spoločnosť, prípadne tretia osoba, ktorí majú zo zákona právo žiadať náhradu škody priamo od člena orgánu spoločnosti. Poistenie sa vzťahuje na všetkých súčasných, budúcich, ale aj na minulých členov orgánov spoločnosti (predstavenstvo, dozorná rada, resp. kontrolná komisia, konatelia, prokuristi, výkonný manažment). Dôvodom je skutočnosť, že člen orgánu spoločnosti sa svojím odchodom nezbavuje zodpovednosti za výkon funkcie v čase, kedy členom niektorého z orgánov spoločnosti bol. Veľmi často vzniká nárok práve v období výmeny manažérov, predovšetkým voči odchádzajúcim členom orgánov.

Poistením je kryté:

 • poistenie členov orgánov spoločnosti
 • poistenie náhrady spoločnosti
 • poistenie právnych nákladov

Flotilové (skupinové) poistenia právnických osôb:

 • flotilové poistenie PZP
 • flotilové poistenie KASKO
 • flotilové cestovné poistenie
 • flotilové poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi z výkonu povolania